Openbaar bod op Telenet door Liberty Global

Vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod in geld op alle aandelen van Telenet Group Holding NV

U wenst toegang te krijgen tot een webpagina gewijd aan documenten en informatie met betrekking tot het vrijwillige en voorwaardelijke openbaar overnamebod in geld ingediend door Liberty Global Belgium Holding B.V. (de “Bieder”) voor alle aandelen van de vennootschap Telenet Group Holding NV (“Telenet”) die de Bieder nog niet bezit of die niet in handen zijn van Telenet, overeenkomstig de Belgische Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen en het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (het “Bod”).

Om u in staat te stellen informatie op dit deel van deze webpagina te bekijken, moet u deze kennisgeving lezen en vervolgens op “IK BEVESTIG” klikken. Als u niet akkoord kunt gaan, moet u op “IK BEVESTIG NIET” klikken.

Het bekijken van de materialen waartoe u toegang wilt krijgen, is mogelijk niet legaal in bepaalde rechtsgebieden. Alle personen die deze materialen willen bekijken, moeten zich er eerst van vergewissen dat ze niet onderworpen zijn aan lokale vereisten die hen verbieden of beperken om dit te doen. De documenten met betrekking tot het Bod (met inbegrip van met name het door de Bieder opgestelde prospectus en de bijlagen daarbij, met inbegrip van de aanvaardingsformulieren) (de “Biedingsdocumentatie”) zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen of maken geen deel uit van een aanbod of uitnodiging om effecten te verwerven, te kopen, erop in te schrijven, te verkopen of te ruilen in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek onwettig is of aan enige persoon aan wie een dergelijk aanbod of verzoek niet rechtsgeldig kan worden gedaan. Het Bod wordt gedaan in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en bepaalde bepalingen van de effectenwetgeving van België. Het Bod is niet geregistreerd of goedgekeurd buiten België en er zal geen actie worden ondernomen om het te registreren of te laten goedkeuren in een ander rechtsgebied of om anderszins een openbaar overnamebod in een ander rechtsgebied toe te staan. De informatie in de Biedingsdocumentatie mag niet worden gepubliceerd, vrijgegeven, uitgezonden, verspreid of gedistribueerd, rechtstreeks of onrechtstreeks, in landen waar dit wettelijk niet is toegestaan, noch beschikbaar worden gesteld aan inwoners van dergelijke landen. De houders van de Telenet-aandelen kunnen enkel deelnemen aan het Bod indien toegestaan door de lokale wetgeving waaraan zij onderworpen zijn, zonder dat de Bieder bijkomende formaliteiten hoeft te vervullen. Deelname aan het Bod en de verspreiding van de Biedingsdocumentatie alsook van de informatie met betrekking tot het Bod kan onderworpen zijn aan bijzondere beperkingen die van toepassing zijn in overeenstemming met wetten die van kracht zijn buiten België, met inbegrip van, met name, registratie, kwalificatie of andere vereisten. Het Bod zal niet worden gedaan aan personen die onderworpen zijn aan dergelijke beperkingen, direct of indirect, en kan op geen enkele manier worden geaccepteerd in een land waar het Bod aan dergelijke beperkingen zou zijn onderworpen. Dienovereenkomstig zijn personen die in het bezit zijn van de Biedingsdocumentatie en de informatie met betrekking tot het Bod verplicht om informatie te verkrijgen over eventuele toepasselijke lokale beperkingen en deze na te leven. Het niet naleven van deze beperkingen kan een schending vormen van de toepasselijke effecten- en/of beurswetten en -regelgevingen in een van deze landen. Elke aanvaarding van het Bod waarvan kan worden aangenomen dat deze het gevolg is van een schending van deze beperkingen, wordt als nietig beschouwd. De Bieder, haar gelieerde ondernemingen en haar adviseurs wijzen elke aansprakelijkheid af voor enige schending, door welke persoon dan ook, van dergelijke lokale regels en beperkingen. Het Bod zal in de Verenigde Staten worden uitgebracht door beroep te doen op en in overeenstemming met Sectie 14(e) van en Regulation 14E onder de U.S. Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd (de “U.S. Exchange Act”), en de “Tier II” vrijstelling voorzien door Rule 14d-1(d) onder de U.S. Exchange Act, en voor het overige in overeenstemming met de vereisten van de Belgische wetgeving. Dienovereenkomstig zal het Bod onderworpen zijn aan openbaarmakings- en andere procedurele vereisten, inclusief met betrekking tot intrekkingsrechten, betalingsprocedures en het tijdstop van betalingen die verschillen van die welke van toepassing zijn onder de procedures en wetten van de Verenigde Staten. Amerikaanse aandeelhouders dienen er rekening mee te houden dat Telenet niet genoteerd is aan een Amerikaanse effectenbeurs, niet onderworpen is aan de periodieke rapporteringsvereisten van de U.S. Exchange Act en niet verplicht is om rapporten in te dienen bij, en geen rapporten indient bij, de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de “SEC”) in het kader daarvan. Het kan moeilijk zijn voor Amerikaanse aandeelhouders om bepaalde rechten en vorderingen af te dwingen die voortvloeien uit het Bod onder de federale effectenwetgeving van de Verenigde Staten, aangezien Telenet en de Bieder buiten de Verenigde Staten zijn gevestigd en de meeste van haar functionarissen en bestuurders mogelijk buiten de Verenigde Staten wonen. Het is misschien niet mogelijk om een onderneming die niet gevestigd is in de Verenigde Staten of haar functionarissen of bestuurders in een rechtbank buiten de Verenigde Staten aan te klagen wegens schendingen van de effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Het is wellicht ook niet mogelijk om een onderneming die niet gevestigd is in de Verenigde Staten of haar filialen te dwingen zich te onderwerpen aan de uitspraak van een rechtbank in de Verenigde Staten. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wet- en regelgeving (met inbegrip van Rule 14e-5 onder de U.S. Exchange Act en elke vrijstelling die de SEC daarvan verleent), en in overeenstemming met de gebruikelijke Belgische praktijk, kunnen de Bieder, haar nominees of makelaars (die optreden als agenten), of een van haar of hun gelieerde ondernemingen, bepaalde aankopen doen van, of regelingen treffen voor de aankoop van, aandelen buiten de Verenigde Staten na de aankondiging van de aanvang van het Bod door de Bieder en gedurende de periode waarin het Bod open blijft voor aanvaarding, met inbegrip van de aankopen en verkopen van aandelen door een investeringsbank die optreedt als market maker van de aandelen. Deze aankopen, of andere regelingen, kunnen plaatsvinden hetzij op de open markt tegen geldende prijzen, hetzij in onderhandse transacties tegen onderhandse prijzen. Om op grond van Rule 14e-5(b) onder de U.S. Exchange Act vrijgesteld te zijn van de vereisten van Rule 14e-5, moeten dergelijke aankopen of regelingen tot aankoop voldoen aan de toepasselijke Belgische wet- en regelgeving en de relevante bepalingen van de U.S. Exchange Act. Alle informatie over dergelijke aankopen zal worden bekendgemaakt zoals vereist in België en de Verenigde Staten. Voorts vormt of maakt deze website geen deel uit van een aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot het verkrijgen van een order om financiële instrumenten te kopen in de Verenigde Staten of in enig ander rechtsgebied. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Als u twijfelt of u voldoet aan de toepasselijke beperkingen, raden wij u aan de pagina die is gewijd aan het Bod op deze website niet te openen. Om de hierboven vermelde redenen is de toegang tot informatie en documenten op de volgende webpagina’s dan ook beperkt tot de enige houders van Telenet-aandelen die woonachtig zijn in België, de Verenigde Staten (voor zover van toepassing) en bepaalde andere rechtsgebieden. Het Bod wordt alleen gedaan via de Biedingsdocumentatie. BELEGGERS EN EFFECTENHOUDERS WORDEN AANGESPOORD OM DE BIEDINGSDOCUMENTATIE TE LEZEN, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT DIE BELEGGERS EN EFFECTENHOUDERS MOETEN OVERWEGEN VOORDAT ZE EEN BESLISSING NEMEN OVER HET BOD. Om toegang te krijgen tot deze pagina van onze website die is gewijd aan de verspreiding van documenten en informatie met betrekking tot het Bod, moet u bevestigen dat de volgende verklaringen juist zijn:

 • Ik ben een inwoner van België, of de Verenigde Staten van Amerika, of van een ander rechtsgebied, waarin ik verklaar dat ik wettelijk gerechtigd ben om toegang te krijgen tot informatie en documenten met betrekking tot het Bod zonder dat enige formaliteit of publiciteit vereist is vanwege de Bieder;
 • Ik verbind mij ertoe de documenten en informatie met betrekking tot het Bod, waartoe ik toegang heb, niet over te dragen, door te geven of te verspreiden, noch geheel noch gedeeltelijk, aan personen die woonachtig zijn in enig ander land dan België, de Verenigde Staten van Amerika (naar de voor zover van toepassing), of andere toegestane rechtsgebieden;
 • Ik bevestig dat ik van plan ben deze documenten uitsluitend voor informatieve doeleinden te bekijken, dat ik deze disclaimer heb gelezen en begrepen, en dat ik ermee akkoord ga gebonden te zijn door elk van de voorwaarden van deze disclaimer.
Ik bevestig
Ik bevestig niet

Toekomstgerichte verklaring

Deze websitepagina bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de federale effectenwetgeving van de Verenigde Staten, met inbegrip van de safe harbour-bepalingen van de U.S. Private Securities Litigation Reform Act van 1995. In deze context hebben toekomstgerichte verklaringen vaak betrekking op verwachte toekomstige zakelijke en financiële prestaties en financiële toestand, en bevatten ze vaak woorden zoals “verwachten”, “anticiperen”, “voornemen”, “plannen”, “geloven”, “nastreven”, “zien”, “zullen”, “zouden”, “kunnen”, “doelstelling” en soortgelijke uitdrukkingen en variaties of negatieven van deze woorden. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen onder meer betrekking hebben op de vooruitzichten van Telenet en Liberty Global plc (“Liberty Global”); operationele verwachtingen, waaronder met betrekking tot de ontwikkeling, lancering en voordelen van innovatieve en geavanceerde producten en diensten, met inbegrip van gigabitsnelheden, nieuwe technologie en de uitrol of lancering van platforms van de volgende generatie; toekomstige groeivooruitzichten en kansen, bedrijfsresultaten, gebruik van cash, belastingtarieven en andere maatstaven die de financiële prestaties van de bedrijven kunnen beïnvloeden; verwachte voordelen en synergieën en geschatte kosten van de voorgenomen transactie; het verwachte tijdstip van voltooiing van de voorgenomen transactie; en andere informatie en verklaringen die geen historische feiten zijn. Aan deze toekomstgerichte verklaringen zijn bepaalde risico’s en onzekerheden verbonden die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke in deze verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze risico’s en onzekerheden omvatten gebeurtenissen waarover de partijen geen controle hebben, zoals: (i) het vermogen van Telenet, Liberty Global en onze respectieve werkmaatschappijen om het hoofd te bieden aan uitdagingen van de concurrentie en om de voorspelde financiële en operationele doelstellingen te bereiken; (ii) de gevolgen van wijzigingen in wet- en regelgeving; (iii) algemene economische, wetgevende, politieke en regelgevende factoren en de gevolgen van weersomstandigheden, natuurrampen of een epidemie, pandemie of ziekte-uitbraak (met inbegrip van COVID-19); (iv) het vermogen van Telenet, Liberty Global en onze respectieve dochterondernemingen om te voldoen aan de voorwaarden voor de voltooiing van de voorgestelde transactie; (v) het is mogelijk dat de voorgestelde transactie niet volgens de verwachte voorwaarden en timing of helemaal niet wordt voltooid; (vi) de uitkomst van mogelijke rechtszaken die kunnen worden aangespannen met betrekking tot de voorgestelde transactie; (vii) de mogelijke gevolgen van onvoorziene verplichtingen, toekomstige kapitaaluitgaven, inkomsten, uitgaven, economische prestaties, schuldenlast en financiële toestand voor de toekomstige vooruitzichten en activiteiten van Telenet en de Belgische activiteiten van Liberty Global na de voltooiing van de voorgestelde transactie; (viii) eventuele negatieve gevolgen van de aankondiging, het aanslepen of de voltooiing van de voorgestelde transactie; en (ix) de reactie van het management op een van de bovengenoemde factoren. Voor aanvullende informatie over het identificeren van factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke in toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, wordt verwezen naar de deponeringen van Liberty Global bij de SEC, waaronder Liberty Global’s meest recent ingediende Formulier 10-K, alsmede naar de gereglementeerde informatie die door Telenet zijn ingediend bij de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden alleen vanaf de publicatiedatum van deze websitepagina. Telenet en Liberty Global wijzen uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om updates of herzieningen te verspreiden van enige toekomstgerichte verklaring die hierin is opgenomen om enige verandering in de verwachtingen met betrekking tot deze of enige verandering in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop een dergelijke verklaring is gebaseerd, weer te geven.

Openbaar bod op Telenet door Liberty Global

De meerderheidsaandeelhouder van Telenet, Liberty Global, heeft een vrijwillig en voorwaardelijk bod in contanten uitgebracht op alle Telenet-aandelen die zij nog niet bezit voor €22,00 per aandeel, verminderd met een brutodividend van €1,00 per aandeel, hetgeen resulteert in een bedrag van €21,00 per aandeel.

Liberty Global heeft 100% in Telenet verworven ingevolge het vereenvoudigd uitkoopbod en de Telenet notering is nu geschrapt

Belangrijke punten

 • Bod volledig in contanten van €22,00 per aandeel
  Verminderd met de betaling van een brutodividend van € 1,00 per aandeel, zoals goedgekeurd door de jaarlijkse algemene vergadering van Telenet op 26 april 2023 en betaald op 5 mei 2023
 • 59% premie
  ten opzichte van de slotkoers van Telenet op 15 maart 2023
 • 52% premie
  ten opzichte van de volumegewogen gemiddelde prijs van Telenet over de periode van één maand vóór 15 maart 2023
 • 22% premie
  ten opzichte van de volumegewogen gemiddelde prijs van Telenet over de periode van twaalf maanden vóór 15 maart 2023
 • Bod heeft de unanieme steun van de Raad van Bestuur van Telenet
  Lees meer
 • Een Verslag van de Onafhankelijke Expert is opgesteld door Lazard BV/SRL, benoemd door de onafhankelijke bestuurders van Telenet
  Hier downloaden
 • Het prospectus opgesteld door Liberty Global en de memorie van antwoord opgesteld door Telenet, zijn goedgekeurd door de Belgische FSMA. De goedkeuring van de FSMA houdt geen beoordeling van de FSMA in omtrent de opportuniteit of de kwaliteit van het bod.

Tijdlijn van de belangrijkste data

8 juni 2023 (9.00 uur CET)
Opening van de Initiële Aanvaardingsperiode
12 juli 2023 (16.00 uur CET)
Sluiting van de Initiële Aanvaardingsperiode
19 juli 2023
Bekendmaking van de resultaten van de Initiële Aanvaardingsperiode (en bevestiging door de Bieder of al dan niet werd voldaan aan de Voorwaarden van het Bod of, indien dit niet het geval zou zijn, of de Bieder al dan niet afstand doet van de Voorwaarden)
26 juli 2023
Initiële Betaaldatum
24 augustus (9.00 uur CET)
Heropening van de aanvaardingsperiode
13 september (16.00 uur CET)
Sluiting van de tweede aanvaardingsperiode
20 september
Publicatie van de resultaten van de tweede aanvaardingsperiode
21 september 2023
Betaaldatum voor aandelen aangeboden tijdens de verplichte heropeningsperiode
22 september 2023
Bod heropent als een Vereenvoudigd Uitkoopbod
Op of rond 27 september
Tweede betaaldatum
13 oktober 2023
Vereenvoudigde Uitkoopperiode sluit om 16.00 uur CET. Alle Telenet aandelen geschrapt van de notering op Euronext Brussel bij sluiting van de beurs
16 oktober 2023
Liberty Global verwerft 100% in Telenet ingevolge het vereenvoudigd uitkoopbod
19 oktober 2023
betaling voor de aandelen aangeboden tijdens de vereenvoudigde uitkoopperiode
Prospectus
Prospectus

Belangrijke documenten

16/10/2023
Telenet persbericht betreffende de verwerving door Liberty Global van 100% in Telenet
16/10/2023
Liberty Global persbericht betreffende haar verwerving van 100% in Telenet
20/09/23
Telenet persbericht betreffende de heropening van het bod als een Vereenvoudigd Uitkoopbod
20/09/23
Liberty Global persbericht betreffende de heropening van het bod als een Vereenvoudigd Uitkoopbod
24/08/2023
Telenet persbericht voor heropening overnamebod
24/08/2023
Liberty Global persbericht voor heropening overnamebod
19/06/2023
Persbericht van Telenet aangaande de resultaten van de initiële aanvaardingsperiode
19/06/2023
Persbericht van Liberty Global aangaande de resultaten van de initiële aanvaardingsperiode
07/06/2023
Persbericht LG aangaande bekendmaking prospectus
07/06/2023
Persbericht Telenet aangaande bekendmaking prospectus
06/06/2023
Aanvaardingsformulieren - Gedematerialiseerde Aandelen
06/06/2023
Aanvaardingsformulieren - Aandelen op naam
01/05/2023
Verslag van de Onafhankelijke Expert
06/06/2023
Memorie van Antwoord
06/06/2023
Prospectus
21/03/2023
Voluntary and conditional cash offer by Liberty Global
21/03/2023
Article 8 Liberty Global plc subsidiary Liberty Global Belgium Holding BV Intends to Launch Voluntary and Conditional Public Takeover Bid for Telenet Group Holding
21/03/2023
Liberty Global to Launch Voluntary and Conditional Public Takeover Bid for its Subsidiary Telenet Group Holding

Informatie in dit gedeelte wordt beschouwd als reclame in de zin van Artikel 31 van de wet van 1 april 2007 op openbare overnamebiedingen.

"De raad van bestuur van Telenet steunt het bod van Liberty Global en beveelt het aan, omdat het bod het potentieel erkent van Telenets toekomst en van haar strategie die beoogt om een nieuw tijdperk van groei te ontsluiten en gedurfde strategieën na te streven, innovatie te bevorderen en blijvende waarde te creëren voor onze stakeholders en klanten."
Jo Van Biesbroeck, Telenet Voorzitter

Wat moeten aandeelhouders weten?

Wat is de stand van zaken van het bod van Liberty Global op Telenet?
Steunt de Raad van Bestuur van Telenet het bod?
Wat is de biedprijs?
Moet ik kosten of commissies betalen voor het aanvaarden van het bod?
Klik hier voor meer informatie

Telefonische hulplijn voor aandeelhouders (alleen in België): 0800 74 972

Wat de specialisten zeggen

"Wij zijn van mening dat dit heropende bod succesvol zal zijn en Telenet zal worden opgenomen in het grotere Liberty Global-universum."
Martin Hammerschmidt, Citi
"We denken dat na de sluiting van de tweede aanvaardingsperiode de schrapping van de notering nu zeer waarschijnlijk is."
Michiel Declercq, KBC Securities
"We verwachten nog steeds dat de transactie doorgaat zoals gepland en raden alle aandeelhouders aan om het bod van € 21,0 per aandeel te accepteren."
Konrad Zomer, ABN AMRO ODDO
Previous
1 of
Next